Amity Youth Fest 2013, AMITY University, Noida, Uttar Pradesh, Technical Fest

 Amity Youth Fest 2013, AMITY University, Noida, Uttar Pradesh, Technical Fest