hai ........................................................................